2017 © Pedro Peláez
 

library pinyin

Chinese to pinyin translator.

image

huihuangjiuai/pinyin

Chinese to pinyin translator.

 • Friday, May 19, 2017
 • by huihuangjiuai
 • Repository
 • 1 Watchers
 • 0 Stars
 • 7 Installations
 • PHP
 • 0 Dependents
 • 0 Suggesters
 • 527 Forks
 • 0 Open issues
 • 36 Versions
 • 0 % Grown

The README.md

Pinyin

Build Status Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License Scrutinizer Code Quality Code Coverage, (*1)

:cn: 基于 CC-CEDICT 词典的中文转拼音工具,更准确的支持多音字的汉字转拼音解决方案。, (*2)

安装

使用 Composer 安装:, (*3)

composer require "overtrue/pinyin:~3.0"

使用

可选转换方案:, (*4)

- 内存型,适用于服务器内存空间较富余,优点:转换快
- 小内存型(默认),适用于内存比较紧张的环境,优点:占用内存小,转换不如内存型快
- I/O型,适用于虚拟机,内存限制比较严格环境。优点:非常微小内存消耗。缺点:转换慢,不如内存型转换快,php >= 5.5

拼音数组

use Overtrue\Pinyin\Pinyin;

// 小内存型
$pinyin = new Pinyin(); // 默认
// 内存型
// $pinyin = new Pinyin('Overtrue\Pinyin\MemoryFileDictLoader');
// I/O型
// $pinyin = new Pinyin('Overtrue\Pinyin\GeneratorFileDictLoader');

$pinyin->convert('带着希望去旅行,比到达终点更美好');
// ["dai", "zhe", "xi", "wang", "qu", "lv", "xing", "bi", "dao", "da", "zhong", "dian", "geng", "mei", "hao"]

$pinyin->convert('带着希望去旅行,比到达终点更美好', PINYIN_UNICODE);
// ["dài","zhe","xī","wàng","qù","lǚ","xíng","bǐ","dào","dá","zhōng","diǎn","gèng","měi","hǎo"]

$pinyin->convert('带着希望去旅行,比到达终点更美好', PINYIN_ASCII);
//["dai4","zhe","xi1","wang4","qu4","lv3","xing2","bi3","dao4","da2","zhong1","dian3","geng4","mei3","hao3"]
 • 小内存型: 将字典分片载入内存
 • 内存型: 将所有字典预先载入内存
 • I/O型: 不载入内存,将字典使用文件流打开逐行遍历并运用php5.5生成器(yield)特性分配单行内存

选项:, (*5)

选项 描述
PINYIN_NONE 不带音调输出: mei hao
PINYIN_ASCII 带数字式音调: mei3 hao3
PINYIN_UNICODE UNICODE 式音调:měi hǎo

生成用于链接的拼音字符串

$pinyin->permalink('带着希望去旅行'); // dai-zhe-xi-wang-qu-lv-xing
$pinyin->permalink('带着希望去旅行', '.'); // dai.zhe.xi.wang.qu.lv.xing

获取首字符字符串

$pinyin->abbr('带着希望去旅行'); // dzxwqlx
$pinyin->abbr('带着希望去旅行', '-'); // d-z-x-w-q-l-x

翻译整段文字为拼音

将会保留中文字符:,。 ! ? : “ ” ‘ ’ 并替换为对应的英文符号。, (*6)

$pinyin->sentence('带着希望去旅行,比到达终点更美好!');
// dai zhe xi wang qu lv xing, bi dao da zhong dian geng mei hao!

$pinyin->sentence('带着希望去旅行,比到达终点更美好!', true);
// dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, bǐ dào dá zhōng diǎn gèng měi hǎo!

翻译姓名

姓名的姓的读音有些与普通字不一样,比如 ‘单’ 常见的音为 dan,而作为姓的时候读 shan。, (*7)

$pinyin->name('单某某'); // ['shan', 'mou', 'mou']
$pinyin->name('单某某', PINYIN_UNICODE); // ["shàn","mǒu","mǒu"]

在 Laravel 中使用

独立的包在这里:overtrue/laravel-pinyin, (*8)

Contribution

欢迎提意见及完善补充词库 overtrue/pinyin-dictionary-maker :kiss:, (*9)

参考

License

MIT, (*10)

The Versions

19/05 2017

dev-master

9999999-dev https://github.com/huihuangjiuai/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

The Requires

 • php >=5.3

 

The Development Requires

pinyin chinese cn2pinyin

19/05 2017

3.0.7

3.0.7.0 https://github.com/huihuangjiuai/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

The Requires

 • php >=5.3

 

The Development Requires

pinyin chinese cn2pinyin

19/05 2017

3.0.6

3.0.6.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

The Requires

 • php >=5.3

 

The Development Requires

pinyin chinese cn2pinyin

27/02 2017

3.0.5

3.0.5.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

The Requires

 • php >=5.3

 

The Development Requires

pinyin chinese cn2pinyin

17/08 2016

3.0.4

3.0.4.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

The Requires

 • php >=5.3

 

The Development Requires

pinyin chinese cn2pinyin

13/06 2016

3.0.3

3.0.3.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

The Requires

 • php >=5.3

 

The Development Requires

pinyin chinese cn2pinyin

22/05 2016

3.0.2

3.0.2.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

The Requires

 • php >=5.3

 

The Development Requires

pinyin chinese cn2pinyin

18/05 2016

3.0.1

3.0.1.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

The Requires

 • php >=5.4.0

 

The Development Requires

pinyin chinese cn2pinyin

25/04 2016

3.0.0

3.0.0.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

The Development Requires

pinyin chinese cn2pinyin

13/04 2016

v2.x-dev

2.9999999.9999999.9999999-dev https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

The Development Requires

pinyin chinese cn2pinyin

05/04 2016

2.6.8

2.6.8.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

19/01 2016

2.6.7

2.6.7.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

18/01 2016

2.6.5

2.6.5.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

22/12 2015

2.6.4

2.6.4.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

28/10 2015

2.6.3

2.6.3.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

21/10 2015

2.6.2

2.6.2.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

04/09 2015

2.6.1

2.6.1.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

01/08 2015

2.6.0

2.6.0.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

25/07 2015

2.5.4

2.5.4.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

02/07 2015

2.5.3

2.5.3.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

01/06 2015

2.5.2

2.5.2.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

28/04 2015

2.5.1

2.5.1.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

16/03 2015

2.5.0

2.5.0.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

14/01 2015

2.4.1

2.4.1.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

25/12 2014

2.4.0

2.4.0.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

27/11 2014

2.3.1

2.3.1.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

26/11 2014

2.3.0

2.3.0.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

22/11 2014

2.2.1

2.2.1.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

22/11 2014

2.2

2.2.0.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

02/11 2014

2.1

2.1.0.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

08/10 2014

2.0

2.0.0.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

06/10 2014

1.4

1.4.0.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

06/10 2014

1.3

1.3.0.0 https://github.com/overtrue/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

16/07 2014

1.1

1.1.0.0 https://github.com/joychao/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

16/07 2014

1.0

1.0.0.0 https://github.com/joychao/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin

16/07 2014

1.0-beta

1.0.0.0-beta https://github.com/joychao/pinyin

Chinese to pinyin translator.

  Sources   Download

MIT

pinyin chinese cn2pinyin