2017 © Pedro Peláez
 

library carbon-validator

Basic Validator class implemented as a stand alone library. Inspired by Laravel Validation module.

image

htmlburger/carbon-validator

Basic Validator class implemented as a stand alone library. Inspired by Laravel Validation module.

 • Monday, March 26, 2018
 • by htmlburger-git
 • Repository
 • 0 Watchers
 • 0 Stars
 • 1,032 Installations
 • 2 Dependents
 • 0 Suggesters
 • 0 Forks
 • 0 Open issues
 • 4 Versions
 • 9 % Grown

The README.md

TLDR;

PHP библиотека за валидиране на входни данни., (*1)

 'required',
  'email'  => 'required|email',
  'message' => 'string_min_length:15|string_max_length:255'
));

if ($validator->fails()) {
  $errors = $validator->get_errors();
} else {
  send_mail_notification();
  header('Location: ?success');
}
?>
 1. Създаваме нов обект като подаваме входните данни и правилата според които трябва да се валидират тези данни
  1. Входните данни трябва да бъдат асоциативен масив подобен на $_POST
  2. Правилата за валидация са отново асоциативен масив в който ключа е името на полето а стойността: всички правила, които се отнасят към него
 2. Можем да проверим дали данните са валидни като извикаме метода $validator->fails() или $validator->passes()
 3. Можем да извлечем автоматично генериран списък от грешки от валидатора чрез $validator->get_errors()
 4. Можем да подаваме специфични грешки за определени полета и правила(пример по-долу)

Дефиниция на правилата

Всяко поле се асоциира с набор от валидационни правила. Той може да бъде пуснат под формата на string или масив. Когато правилата се подават като стринг те се разделят от символа pipe(|) по следния начин:, (*2)

<?php
$validator = new Carbon_Validator($_POST, array(
  // The "customer_email" field is required and must be valid email
  'customer_email' => 'required|email' 
));
?>

Когато се подават като масив той трябва да е числово индексиран по следния начин:, (*3)

<?php
$validator = new Carbon_Validator($_POST, array(
  'email' => array('required', 'email')
));
?>

Всяко правило само по себе си се състои от:, (*4)

 1. Име(например string_min_length)
 2. Аргумент разделен от името с двуеточие(например :15 от string_min_length:15)

Налични правила за валидиране

Carbon_Validator идва с няколко пакето от валидационни правила. За да заредите пакет се използва следния статичен метод:, (*5)

Carbon_Validator::load_package('wordpress');

Пакет generic (зарежда се по подразбиране): * required - полето трябва да има някаква стойност * in:value1,value2,value3,... - полето трябва да има една от стойностите подадени като параметри на правилото * email - валиден email адрес (зад кулисите се използва функцията filter_var на PHP) * regex:/regex_body/i - валидира стойността на полето с подадения регулярен израз * numeric - прекарва стойността през вградената в PHP is_numeric функция * string_min_length:value - указва минимална дължина на полето * string_max_length:value - указва максимална дължина на полето * numeric_min:value - указва минимална числова стойност на полето * numeric_max:value - указва максимална числова стойност на полето * url - валиден URL адрес(зад кулисите се използва функцията filter_var на PHP) * file:ext,ext2 - уверява се че е качен файл с опеделен тип. Не се прави проверка на самия extension на файа, а на MIME типа му * filesize:2M - уверява се че е качен файл под определен размер(2MB). Приемат се и размери със суфикс K(от KB) * email_exists - проверява дали вече съществува потребител с този email адрес * user_exists - проверява дали вече съществува потребител с този username, (*6)

Пакет wordpress: * wp_nonce:action_name - Валидира полето чрез wp_verify_nonce() * wp_post:post_type1,post_type2 - Валидира ID на пост чрез get_post(). По избор можете да добавите 1 или повече пост типове като изискване за валидация на поста * wp_user:role_or_capability1,role_or_capability2 - Валидира ID на потребител чрез get_userdata(). По избор можете да добавите 1 или повече роли/възможности като изискване за валидация на потребителя, (*7)


Store / Load

Имате възможност да запазвате инстанции на Carbon_Validator и да ги заредите по-късно., (*8)

Carbon_Validator::store('some_id', $validator);

$validator = Carbon_Validator::load('some_id');

Example:

functions.php, (*9)

 "required",
    "contact_email" => "required|email",
    "contact_message" => "required",
  ));

  // Store the validator, so we can use it in the front-end
  Carbon_Validator::store('contact_form' , $validator);

  $success = $validator->passes();

  if ($success) {
    // Send email notification, or whatever. 
  }
}
?>

templates/contact.php, (*10)


  <?php if ($validator->passes()): ?>
    <p class="alert alert-success"><?php _e('Your message has been sent.', 'crb'); ?></p> 
  <?php elseif ($errors = $validator->get_errors()): ?>
    <div class="alert alert-danger">
      <ul>
        <?php foreach ($errors as $error): ?>
          <li><?php echo esc_html($error) ?></li>
        <?php endforeach ?>
      </ul>
    </div>
   <?php endif ?>


Custom Error Messages

Автоматично генерираните валидационни грешки вършат работа в повечето ситуации. Понякога обаче се налага да се добавят и custom error messages. Това се прави чрез 3ти аргумент на конструктора на класа Validator:, (*11)

 'required',
  'email'  => 'required|email',
  'message' => 'string_min_length:15|string_max_length:255'
);

$error_messages = array(
  'name.required' => 'We need your full name in order to contact you later. ',
  'message.string_min_length' => 'Your message is too short -- please enter more than 15 characters. ',
  'message.string_max_length' => 'Your message is too long -- please enter less than 255 characters. '
);

$validator = new Carbon_Validator($_POST, $rules, $error_messages);
?>

Global default error messages

За да добавите или презапишете едно съобщение за всички инстанции на Carbon_Validator, можете да използвате следния статичен метод:, (*12)

// Carbon_Validator::register_default_error_message($rule, $message);
Carbon_Validator::register_default_error_message('required', 'You should really fill out the "%1$s" field.');

Ако го използвате, %1$s ще бъде заместено с user-friendly име на полето, което се валидира., (*13)

Този метод също ви позволява да преминете дадено съобщение през функция за превеждане ( __(), _е() и т.н. в WordPress), (*14)


Custom Validation Rules

Вградените правила не винаги са достатъчни. Когато трябва да се направи по-специфична валидация можем да напраим следното:, (*15)

 "John Doe",
#  "ip-address" => "192.168.2.54",
# );

$rules = array(
  'ip-address' => 'required|internal_ip',
);

$messages = array(
  'ip-address.internal_ip' => 'Please enter valid internal IP addres. ',
);

$validator = new Carbon_Validator($_POST, $rules, $messages);
?>

Разширяването става чрез статичния метод Carbon_Validator::extend($rule_name, $callback). След разширяване, $rule_name може да се ползва във валидационните правила на формите., (*16)

Самите грешки могат да се се предават към Carbon_Validator класа чрез хвърляне на специално изключение Carbon_Validator_ValidationError., (*17)

Custom Validation Rule Callback

Параметрите, които се подават на callback-а са:, (*18)

function my_custom_validation_rule_callback($value, $parameters, $field, $validator_instance) { };
 1. $value - стойността, която трябва да се валидира
 2. $parameters - масив от стойности подадени като параметри за правилото (в списък разделен със запетаи)
 3. $field - полето, което се валидира
 4. $validator_instance - референция към инстанцията на валидатора, която вика този callback

Валидиране на файлове

 Carbon_FileUpload::make($_FILES['avatar'])
));

$validator = new Carbon_Validator($data, array(
  'name' => 'required',
  'email' => 'required|email',
  'message' => 'required',
  'avatar' => 'file:jpg|filesize:1M',
));

?>

Наличните разширения за валидиране на файлове могат да бъдат отркти във validator/mime-types.php., (*19)


Валидиране на масиви

Когато имате масиви в $_POST можете да валидирате определен елемент на като използвате квадратни скоби за да опишете до него по следния начин:, (*20)

 array(
    'first_name' => 'John',
    'last_name' => 'Doe',
    'email' => 'johndoe@example.com',
    'address' => array(
      'street' => array(
        'number' => "123"
      )
    )
  )
);
$validator = new Carbon_Validator($input, array(
  'user[first_name]' => 'required',
  'user[last_name]' => 'required|string_min_length:2',
  'user[email]' => 'email',
  'user[address][street][number]' => 'required',
));

var_dump($validator->passes());
?>

Дизайна на класа е взаимстван от библиотеката Laravel., (*21)

The Versions

26/03 2018

dev-master

9999999-dev https://bitbucket.org/htmlburger/carbon-validator

Basic Validator class implemented as a stand alone library. Inspired by Laravel Validation module.

  Sources   Download

GPL-2.0

The Development Requires

21/10 2016

v1.2.0

1.2.0.0

Basic Validator class implemented as a stand alone library. Inspired by Laravel Validation module.

  Sources   Download

GPL-2.0

14/09 2016

v1.1.0

1.1.0.0

Basic Validator class implemented as a stand alone library. Inspired by Laravel Validation module.

  Sources   Download

GPL-2.0

27/06 2016

v1.0.0

1.0.0.0

Basic Validator class implemented as a stand alone library. Inspired by Laravel Validation module.

  Sources   Download

GPL-2.0